วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ " />
Close

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการสื่อสารผ่านสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ”

 

พันธกิจ

  • สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สังคมตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

  • พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนโดยมีจริยธรรมวิชาชีพกำกับ และขยายเครือข่ายผู้ทำงานเพื่อพัฒนาสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน

  • สร้างนวัตกรรม และภูมิปัญญาด้านการสื่อสารที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีคุณภาพ

  • ส่งเสริม และผลักดันเชิงนโยบายให้มีการเพิ่มเนื้อหา สัดส่วนของสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และนำเสนอเนื้อหาของสื่อให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย

  • ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่สื่อที่เหมาะสม และมีคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละท้องถิ่น