Close

อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

กรรมการและเหรัญญิก
Phone: 02-6653777 ต่อ 6841 Email: katoh0509@gmail.com

การศึกษา

ปริญญาตรี: ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท: การจัดการภาครัฐ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโท: นิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งปัจจุบัน: - กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) - หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
%