การอบรมเชิงปฎิบัติการแก่นักสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชน จ. ขอนแก่น" />
Close

การอบรมเชิงปฎิบัติการแก่นักสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชน จ. ขอนแก่น

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชน ขึ้น  ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนและผู้ปกครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๗ คน เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีให้แก่นักสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน สร้างและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแก่นักสื่อสารสุขภาวะ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่แพร่หลายกว้างขวางมากขึ้น

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมจำนวน ๒ วัน โดยนักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาชีพสื่อเด็ก นักกฎหมาย  และช่างเทคนิคจากทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภา ฯลฯ  พร้อมฝึกปฏิบัติผลิตคลิปจริง และมีการประเมินผลรายกลุ่ม โดยผลงานที่ผ่านการอบรมจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อตามสังกัดของผู้เข้าอบรม ในแฟนเพจ และเว็บไซต์ ของสมาคมฯ

บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการแก่นักสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชน จ. ขอนแก่น

วันที่ 23-24 กันยายน 2560