Close

สสดย. ดึงพลังเยาวชนราชบุรี สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อโซเชียล ปลุกกระแสรู้เท่าทันการกลั่นแกล้งรังแกกันออนไลน์ และเกมออนไลน์..

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “สร้างพลังพลเมืองตื่นรู้…สู่วิถีสุขภาวะ : พลังคิด พลังคิดส์” ประจำปี 2561 “เยาวชนราชบุรี: การกลั่นแกล้งรังแกกันออนไลน์ และเกมออนไลน์” ณ โรงแรมไท่ซานสวีท จังหวัดราชบุรี มีเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมอบรม 6 สถาบัน จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และให้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สื่อในเด็กและเยาวชน เกิดนักสื่อสารสุขภาวะที่เป็นพลังของเด็กและเยาวชนในชุมชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพลังพลเมืองตื่นรู้ผ่านพลังของเด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อความรู้ ประเด็นปัญหาของสื่อออนไลน์ การกลั่นแกล้งรังแกกันออนไลน์ และเกมออนไลน์ เป็นอย่างมาก
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) กล่าวว่า การเสริมพลังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ เท่าทันสื่อ ข้อมูล และเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนควรมีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีทักษะชีวิตที่ดีในการรับมือกับภัยที่มากับสื่อในยุคดิจิทัลตามบริบทสังคมที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕-๒๔ ปี มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ ๘๙.๘ และการใช้งานโซเชียล เน็ตเวิร์คส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือวัยรุ่น โดยกลุ่มดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และเปิดเผยความเป็นตัวตนชัดเจนขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกล่อลวงทางโลกออนไลน์มากขึ้นประกอบกับ ศูนย์ COPAT – Child Online Protection Action Thailand ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุ ๙ – ๑๘ ปี จำนวน ๑๐,๘๔๖ คน จากทั่วประเทศ ข้อมูลชี้ชัดว่า เด็กๆ เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์และสิ่งดีมากมาย (ร้อยละ ๙๘.๔๗) ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่ามีภัยอันตรายและความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ (ร้อยละ ๙๕.๓๒) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่อลวง ติดตามคุกคาม กลั่นแกล้ง ถูกหลอกในการซื้อสินค้า เอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบ ติดเกม และเข้าถึงเนื้อหาผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย แต่ก็ยังมีข้อมูลที่น่าห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่า เพื่อนๆ มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้ว แต่ก็คิดว่าการกลั่นแกล้งรังแกหรือการละเมิดทางเพศจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเองและถ้าหากต้องเผชิญปัญหาหรือความเสี่ยงออนไลน์แล้วก็จะสามารถจัดการปัญหานั้นเองได้ ทั้งยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัยออนไลน์ได้อีกด้วย จึงเป็นประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องทบทวนว่าเด็กๆ มีเครื่องมือเพียงพอที่จะรับมือกับภัยหรือความเสี่ยงออนไลน์ได้ดีอย่างที่พวกเขาเชื่อหรือไม่
การอบรม “สร้างพลังพลเมืองตื่นรู้…สู่วิถีสุขภาวะ : พลังคิด พลังคิดส์” ประจำปี 2561 “เยาวชนราชบุรี: การกลั่นแกล้งรังแกกันออนไลน์ และเกมออนไลน์” ณ โรงแรมไท่ซานสวีท จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาชีพสื่อเด็ก นักกฎหมาย ฯลฯ มีการฝึกปฏิบัติจริง เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้สร้าง Facebook fanpage รู้เท่าทันสื่ออย่างน่าสนใจ อาทิ Facebook fanpage “BENJA no BULLY” “Stop Online Bullying” “เราเล่นเกมส์ อย่าให้เกมส์เล่นเรา” “RB OF THE MATCH” “Social so Change” และ “RTC 1.4” มีการประเมินผลรายกลุ่ม โดยผลงานที่ผ่านการอบรมจะได้รับการเผยแพร่เป็นการทั่วไปในโลกออนไลน์ ตลอดจนในแฟนเพจ และเว็บไซต์ของ สสดย. ด้วย การจัดการอบรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ของ สสดย. ในการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้และให้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สื่อในเด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานที่ผลิตได้เป็นอย่างดี โดยได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้เข้าอบรม ในระดับดีมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย ที่ระดับ 4.53 อย่างไรก็ตามหากเด็กและเยาวชนได้รับคำแนะนำที่ดีและถูกต้อง ในการรู้เท่าทันสื่อ อย่างต่อเนื่อง จะถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกิดนักสื่อสารสุขภาวะที่เป็นพลังของชุมชน และจะส่งผลให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของสังคมไทยในอนาคต ต่อไป

ชมภาพกิจกรรม ที่นี่ –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *