Close

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมของ สสดย. ปี 2557

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะให้เกิดกับเด็กและเยาวชน และสังคมโดยภาพรวม จำนวน 3 ครั้ง

 2. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อประเมินผลหลังการอบรม

 3. ประกวดรายการวิทยุเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ครั้งที่ 4

 4. งานวิจัย พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมของเด็กวัยรุ่น

 5. งานวิจัย รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็กและเยาวชน และแนวทางการดูแล ป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ

 6. งานวิจัย การกำหนดช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : จากนโยบายของ กสทช. สู่การปฏิบัติจริงของสถานีวิทยุและโทรทัศน์

 7. งานเสวนา “แนวทางการศึกษาการใช้สื่อใหม่ของเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน”

 8. เสวนา “รู้ลึกและเข้าใจ การใช้สื่อของเด็กไทยและอาเซียน”

 9. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและสัมมนา มาพัฒนาสื่อออนไลน์โครงการในรูปแบบ 2 ภาษา

 10. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและสัมมนา มาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา

 11. ระดมสมองหาแนวทางออกแบบสื่อเพลง นิทาน และสื่อใหม่ สำหรับเด็กและเยาวชน

บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในปี 2554 ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนา และผลักดันองค์ความรู้การจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สู่นักจัดรายการวิทยุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผลักดันให้เกิดหลักสูตรการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่แตกต่างไปตามช่วงวัยและปัจจัยแวดล้อม

 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีคุณภาพให้ได้สัดส่วนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คือ  ร้อยละ 10 – 15

 3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และผลักดันให้เกิดพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อวิทยุเพื่อการพัฒนา และสร้างสุขภาวะทางสังคมอย่างแท้จริง

 4. เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีจริยธรรมวิชาชีพและแนวปฏิบัติสำหรับนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับการยอมรับ เพื่อผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างกว้างขวางทั่วถึงในระดับนโยบายรัฐต่อไปในอนาคต

โดยกิจกรรมของสมาคมฯจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 2. การจัดประชุมเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคีและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการผลิตรายการอย่างมีคุณภาพ

ผลการดำเนินโครงการฯ ปี 2554

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2554 มีการจัดอบรมทั้งหมด 7 ครั้ง ผู้ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด 100 คน

 1. วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2554 จัดอบรมผู้ผลิตรายการของสถานีวิทยุชุมชนปฐมสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 2. วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2554 จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์คิดส์ จังหวัดกรุงเทพฯ

 3. วันที่ 29-31 กรกฎาคม  2554 จัดอบรมผู้ผลิตรายการของสถานีวิทยุชุมชนภูมิปัญญาคนพิมายจังหวัดนครราชสีมา

 4. วันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 จัดอบรมผู้ผลิตรายการของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุรี

 5. วันที่ 22-29 สิงหาคม  2554 จัดอบรมผู้ผลิตรายการของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต1 จังหวัดขอนแก่น

 6. วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 จัดอบรมผู้ผลิตรายการของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 7. วันที่ 8-9 ตุลาคม 2554 จัดอบรมผู้ผลิตรายการของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี

 

การจัดประชุมเครือข่าย 3 ครั้ง

 1. เวทีเสวนา    “ทวงถามหาคลื่นสีขาว…เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว”

 2. เวทีเสวนา  “ล้อคลื่น…สีขาว… อย่างสร้างสรรค์”

 3. การประชุมเพื่อระดมสมอง หัวข้อ “แนวทางการพัฒนารายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสในสังคม”