ความเป็นมา" />
Close

ความเป็นมา

“สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)” เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ องค์การทำงานด้านเด็ก และนักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เห็นความสำคัญของช่องทางในการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายในรูปแบบของเครือข่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งเป็น “ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ในเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพื้นที่สื่อวิทยุที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดการพัฒนาคุณภาพสื่อวิทยุสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย

ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และดำเนินการรวบรวมสมาชิกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสมาคมวิทยุเด็กฯ ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี เป็นประธาน โดยชมรมวิทยุเด็กฯ จะเป็นฐานกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เช่น นิทาน เพลงเด็ก รายการวิทยุต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เป็นต้น

ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น “สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)” เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายกว้างขึ้นในเรื่องสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ เพื่อเป็นองค์กรนำในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตรายการวิทยุ และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสื่อสร้างสรรค์ทุกประเภท เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามช่วงวัยและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ

เด็กและเยาวชน นับ เป็นพลังพลเมืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  การจะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

“ในอดีตการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเริ่มต้นจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา”

แต่ปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง สื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้น การรับรู้และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างมาก

แต่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ จำนวนมากนั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อวิธีคิด พฤติกรรมและการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน อีกทั้งรูปแบบเนื้อหาจากสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เหมาะกับเด็กและเยาวชนตามช่วงวัยนั้น ยังมีไม่เพียงพอ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อ เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้ หรือ Active Citizen  ให้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีขาวหรือการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญ

 “สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน หรือ (สสดย.)

เกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการ นักวิชาชีพ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สนใจและให้ความสำคัญกับการทำงานด้านสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเนื้อหาและรูปแบบของสื่อที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย

ไม่ว่าจะเป็น การสร้างองค์ความรู้ด้วยการศึกษาวิจัย  การส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละพื้นที่  การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่สื่อ  ตลอดจนการเปิดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และเข้าใจถึงสภาพการณ์ปัจจุบันของบริบทสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน และพร้อมรุก รับ ปรับ เปลี่ยน เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์และลดผลกระทบทางลบจากสื่อให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สสดย. จึงเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือ เพื่อให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมอย่างแท้จริง