Close

สัญญาณอันตราย! เตือนวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่มากขึ้น โดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

March 8, 2018

วันนี้ 6 มีนาคม 2561 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการเสวนา เรื่อง พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ ขึ้นเพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ให้สังคมไทยมีความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นหญิงไทยจากการ สูบบุหรี่  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ...

Read more.

“ถึงพ่อจะจากไป แต่หัวใจยังมุ่งมั่นทำดีเพื่อแผ่นดิน”

November 14, 2017

  “ ถึงพ่อจะจากไป แต่หัวใจยังมุ่งมั่นทำดีเพื่อแผ่นดิน” เพลงที่ถ่ายทอดความในใจของลูกคนหนึ่งที่รักพ่อสุดหัวใจ >> ทำดีเพื่อพ่อ เพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเพลงนี้เพื่อพ่อ ในโครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย (สสดย.) 2559 ชื่อเพลง : ทำดีเพื่อพ่อ เรียบเรียง คำร้อง : ...

Read more.

“ทุกช่วงเวลาในชีวิตต่อจากนี้ ขอทำดีเพื่อพ่อตลอดไป”

September 29, 2017

“ทุกช่วงเวลาในชีวิตต่อจากนี้ ขอทำดีเพื่อพ่อตลอดไป” เพลงที่ถ่ายทอดความในใจของลูกคนหนึ่งที่รักพ่อสุดหัวใจ >> ไม่สายไปเพื่อพ่อ เพลงที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากการประกวดเพลงนี้เพื่อพ่อ ในโครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย (สสดย.) 2559 ชื่อเพลง : ไม่สายไปเพื่อพ่อ เรียบเรียง คำร้อง/ทำนอง : นภธวัล ค่อยประเสิรฐ ...

Read more.

“ถึงพ่อจะจากไป แต่หัวใจยังมุ่งมั่นทำดีเพื่อแผ่นดิน”

September 29, 2017

  “ทุกช่วงเวลาในชีวิตต่อจากนี้ ขอทำดีเพื่อพ่อตลอดไป” เพลงที่ถ่ายทอดความในใจของลูกคนหนึ่งที่รักพ่อสุดหัวใจ >> ไม่สายไปเพื่อพ่อ เพลงที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 จากการประกวดเพลงนี้เพื่อพ่อ ในโครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย (สสดย.) 2559 ชื่อเพลง : ไม่สายไปเพื่อพ่อ เรียบเรียง คำร้อง/ทำนอง : นภธวัล ...

Read more.

จากเกมสู่การพนัน: ภัยที่เพิ่มมากขึ้น ของ eSports

September 8, 2017

โดย แบรดลี เจอร์ราด 13 พฤษภาคม 2017 เรียบเรียงโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก [caption id="" align="alignnone" width="1920"] ผู้เล่น eSports กำลังเล่นแข่งขันวีดิโอเกม Call of ...

Read more.

รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็กและเยาวชน และแนวทางการดูแล ป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ

May 23, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   บทนำ ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร เนื่องจากประชาชนมีความเปลี่ยนอย่างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สื่อ โดยการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยเฉลี่ย 41% มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร 4 ประเภทคือ โทรทัศน์, ...

Read more.

หลักจริยธรรมในการผลิตและการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ พ.ศ. ……..

May 3, 2017

ด้วยเหตุที่ เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย และมีความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพราะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปใช้ และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้ในระดับที่ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากการที่เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม จนก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตในการดำรงอยู่ในสังคม จึงจำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากการรับข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเป็นผู้รับสารผ่านสื่อ ...

Read more.

โครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการกำหนดนิยามรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับประเทศไทย

August 2, 2016

บทสรุปผู้บริหาร โครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการกำหนดนิยามรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับประเทศไทย  มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่พึงประสงค์  และเพื่อกำหนดนิยามรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เหมาะสมกับประเทศไทย  โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth ...

Read more.