Close

การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย The Study of the Mobilization Approaches to Develop Media and Digital Literacy for Children and Youngsters in Foreign Countries, and the Approaches for Thailand

July 25, 2018

การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย The Study of the Mobilization Approaches to Develop Media and Digital Literacy for Children and Youngsters ...

Read more.

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของผู้ปกครองในการกํากับดูแล การเปิดรับรายการในสื่อดิจิทัลของเด็ก และเยาวชน

May 23, 2017

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ในยุคดิจิทัลท่ีมีการพัฒนาของเทคโนโลยีของการสื่อสารที่เปิดกว้างให้เน้ือหาสารต่างๆส่งถึงผู้คน อย่างมากมาย รวดเร็ว ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ผลที่ตามมานอกจากจะเป็นประโยชน์ ในการได้รับข้อมูลจากสื่อ ...

Read more.

บทสรุปรายงานผลการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๑๙ ปี”

May 23, 2017

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ และ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น ฉบับสมบูรณ์ ()   บทนำ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละสมัยด้วย เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ...

Read more.

การกำหนดช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : จากนโยบายของ กสทช. สู่การปฏิบัติจริงของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์

May 23, 2017

อาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทนำ “เด็ก” มิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก พวกเขาต้องการการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงวัย เพื่อเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม ทั้งนี้ เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็ก ก็คือ สื่อมวลชน ทุกภาคส่วนในสังคมจึงควรร่วมมือกันที่จะช่วยกันกลั่นกรองเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และส่งเสริมการสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาที่สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้ว รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กเป็นรายการที่มีพื้นที่ออกอากาศน้อยมากมาโดยตลอด ...

Read more.

สรุปการถอดบทเรียน “โครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชนไทย” ปี ๒๕๕๙

May 3, 2017

          สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ดำเนินโครงการสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๙ โดยได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักสื่อสารในชุมชนในการผลิตสื่อโดยใช้จริยธรรมสื่อเพื่อเด็กกำกับ ใน ๔ ภูมิภาค เพื่อผลิตและพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะในการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ครั้งที่ ๖โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่ การแปลงเนื้อเพลง การจัดรายการวิทยุและการแต่งเพลง ทำดีเพื่อพ่อ ...

Read more.