Close

หลักจริยธรรมในการผลิตและการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ พ.ศ. ……..

May 3, 2017

ด้วยเหตุที่ เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย และมีความอ่อนไหวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพราะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปใช้ และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้ในระดับที่ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากการที่เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม จนก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตในการดำรงอยู่ในสังคม จึงจำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากการรับข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเป็นผู้รับสารผ่านสื่อ ...

Read more.