Close

สัญญาณการติดพนันในเด็กและเยาวชนในชุมชน

July 11, 2017

ภาพจาก: http://www.thaihealth.or.th/ นักเรียนไม่เข้าห้องเรียนหรือขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล นักเรียนมีคะแนนเรียนตกต่ำลงอย่างฉับพลัน หรือส่งงานไม่ทันตามเวลา นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมนอกหลักสูตรน้อยลงในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนที่ผ่านมา เด็กมีพฤติกรรมหรือทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความลับ ปกป้องตนเอง หรือก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งอาจแสดงถึงการเข้าไปข้องแวะกับการพนันหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการซ่อนเร้น หรือปกปิด เด็กมีความสนใจในเรื่องเงิน และของมีค่ามากขึ้น เด็กมีการเล่นไพ่ หรือเล่นเกมกับกลุ่มเพื่อนเป็นประจำ เด็กมีการพูดถึง หรือแสดงความสนใจเกี่ยวกับการพนันอย่างเปิดเผย และบ่อยครั้ง ...

Read more.