Close

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อตัดสินรางวัล Popular vote

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อตัดสินรางวัล Popular vote

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.30 – 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ถนนมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประเภท

 

เรื่อง

ผู้ผลิต

1. การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

 

รักต้องรอ

(สื่อสร้างสรรค์)

นายจตุพร กุลาดี 19 ปี รักต้องรอ Time is a proof โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 

1. การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

 

วิชาความรัก ๑๐๑

(สื่อสร้างสรรค์)

นายอัศฎา ลิขิตบุญมา 22 ปี วิชาความรัก 101 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

1. การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

 

 

Runrunrun

(สื่อสร้างสรรค์)

1. นายวสวัตต์  ล้อเธียรประทาน

2. วริษา  เจ้ากลดี

3. นายพฤทธิ์   สิงห์บุญเสา

4. นายภาณุวัฒน์   พูนเกษม

5. น.ส.ขัตติยาภรณ์  เข็มพันธ์

ทีม C.A.T runrunrun

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

2. การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

 

 

 

จิตใต้สำนึก

(สื่อสร้างสรรค์)

1. น.ส.อมรรัตน์ พงษ์โชคธนา

2. นายธนวิทย์ แสงอิน

3. นายสิทธิกร ดู่คำ

4. นายธนกฤต ทองเกตุ

ทีม คนธรรมหนัง จิตใต้สำนึก

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม.

 

3. การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็ก

    และเยาวชน 

 

 

 

Happy Birthday

(สื่อสร้างสรรค์) 

1. นายนนทฤทธิ์ มาเนียม

2. นายอดิเทพ ศรีบุญ

3. นายธนวัฒน์ ภู่ฟัก Happy Birthday

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 

    รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

 

 

 

หยุดใช้ความรุนแรงกับ

คนในครอบครัว

(สื่อสร้างสรรค์)

1. นางสาวนดา ศิริวัฒน์

2. นายพลกฤษณ์ ยาชะรัด

3. นายพิพัฒน์พงศ์ วรรณจันทร์ หยุดใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา