การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย The Study of the Mobilization Approaches to Develop Media and Digital Literacy for Children and Youngsters in Foreign Countries, and the Approaches for Thailand " />
Close

การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย The Study of the Mobilization Approaches to Develop Media and Digital Literacy for Children and Youngsters in Foreign Countries, and the Approaches for Thailand

การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล

สำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย

The Study of the Mobilization Approaches to Develop Media and Digital Literacy for Children and Youngsters in Foreign Countries, and the Approaches for Thailand

 

โดย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และแนวทางสำหรับประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาเอกสาร (document research) ศึกษาการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัล จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 6 กรณีศึกษา จาก 6 ประเทศ คือ 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา: โครงการ The News Literacy Project (NLP) 2) ประเทศแคนาดา: The Ontario Media Literacy Curriculum 3) สหภาพยุโรป: European Association for Viewers Interests (EAVI) 4) ประเทศอินเดีย: The Peace Gong Media Literacy Programme 5) ประเทศออสเตรเลีย: โครงการ SeeMe Media Literacy Project 6) ประเทศญี่ปุ่น: การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการสร้างความรู้เท่าทันสื่อ Digital Storytelling (DST) for Media Literacy

ผลการศึกษาทั้ง 6 โครงการ พบ 5 ประเด็นที่สามารถประยุกต์ใช้กับแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย คือ 1) การได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2) การออกแบบเนื้อหาที่มีประเด็นชัดเจน และสอดคล้องกับปัญหาสำคัญของประเทศ 3) การสร้างองค์ความรู้และการวิจัยทางความรู้เท่าทันสื่อ หรือมีองค์กรที่มีความรู้สนับสนุน 4) การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายลงมือทำกิจกรรมการผลิตสื่อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง 5) ความต่อเนื่อง ความทันสมัย และความหลากหลาย ของการสร้างสื่อและทำกิจกรรม ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาขึ้นเป็นโมเดล 3E4I ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลเพื่อเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีองค์ประกอบด้านการดำเนินการ 3 ข้อ ที่เรียกว่า 3E คือ Education: การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย, Experience: การลงมือปฏิบัติเปลี่ยนองค์ความรู้นั้นเป็นชิ้นงาน และ Expert การมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำ และองค์ประกอบด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของการขับเคลื่อน 4 องค์ประกอบ ที่เรียกว่า 4I คือ Interconnectedness: ความสามารถเชื่อมโยงโครงการการขับเคลื่อนไปกับภาคส่วนอื่นๆที่ให้การสนับสนุน, Information: การสร้างข้อมูลความรู้ หรือมีหน่วยงานสนับสนุนความรู้ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน, Integration: การบูรณาการประเด็นการขับเคลื่อนความรู้เท่าทันสื่อให้สอดคล้องเข้ากับปัญหาที่สำคัญของประเทศ  และ In Trend: การใช้สื่อดิจิทัลและกิจกรรมที่ทันสมัย หลากหลาย และต่อเนื่อง

 

คำสำคัญ: ความรู้เท่าทันสื่อ, ความรู้เท่าทันดิจิทัล, การขับเคลื่อน, เด็กและเยาวชน

Abstract

The study titled “The Study of the Mobilization Approaches to Develop Media and Digital Literacy for Children and Youngsters in Foreign Countries, and the Approaches for Thailand” has two objectives as follows: 1) To study mobilization approaches to develop media and digital literacy for children and youngsters in foreign countries, and 2) To study mobilization approaches to develop media and digital literacy for children and youngsters in Thailand. This study is a qualitative research, employing document research method to study mobilization approaches to develop media and digital literacy of six projects in six foreign countries:  1) United States: The News Literacy Project (NLP) 2) Canada: The Ontario Media Literacy Curriculum 3) The European Union: European Association for Viewers Interests (EAVI) 4) India: The Peace Gong Media Literacy Programme 5) Australia: SeeMe Media Literacy Project 6) Japan: Digital Storytelling (DST) for Media Literacy

The study found five key findings that can be applied as mobilization approaches to develop media and digital literacy for children and youngsters in Thailand: 1) Having support from all of the relevant stakeholders. 2). Designing content with clear direction that correspond with key problems of the country. 3). Producing knowledge and research studies in the field of media literacy or having support from knowledgeable organizations. 4). Transferring of knowledge that leads to action of creating media content with experts as mentors. 5). Having continuous, modern, and various media content and activities. From this finding, the researcher hence developed the 3E4I Model. The main elements of mobilization of media and digital literacy are called 3E’s: Education – Transferring knowledge to kids and youngsters; Experience – turning the knowledge into tangible works; and Expert – Having experts as mentors. These 3E’s are supported by the 4I: Interconnectedness – The ability to connect the project to other stakeholders; Information – the creation of data and knowledge, or having support organizations needed for the mobilization; Integration – the integration of the mobilization issues to the key problems of the nation; and In Trend – the use of digital media and modern activities comprehensively and continuously.

 

Keywords: Media Literacy, Digital Literacy, Mobilization, Kids and Youngsters

 

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *