Close

“โครงการสร้างพลังพลเมืองตื่นรู้…สู่วิถีสุขภาวะ : พลังคิด พลังคิดส์” ตอน “สื่อสร้างสรรค์.. วัยมัน(ส์) จันท์ ทำได้”

วันเสาร์ ที่ 23 – วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องจุลมณี 9 โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารสุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชน “โครงการสร้างพลังพลเมืองตื่นรู้…สู่วิถีสุขภาวะ : พลังคิด พลังคิดส์” ตอน “สื่อสร้างสรรค์.. วัยมัน(ส์) จันท์ ทำได้” โดยมีเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี และมหาวิทยาลัยในจังหวัด ส่งนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอบรม กว่า 30 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านวิทูรัช ศรีนาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและอาจารย์รวมทั้งกรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ในนามของจังหวัดจันทบุรี และ เปิดการอบรม โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมฯ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีสุขภาวะผ่านสื่อทุกรูปแบบ ทั้งยังมุ่งให้ความสนใจที่จะพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อใหม่ (New Media) อย่างมีจริยธรรมตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ให้กับนักสื่อสารที่สนใจสื่อใหม่ทั้งหลาย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลผลิตอันเกิดจากการผลักดันของสมาคมฯ จนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของผู้ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานการขับเคลื่อนองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผ่านพลังของสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 4 ภูมิภาคในปี 2560 ที่ผ่านมา
สำหรับปี 2561 นี้ ทาง สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้มุ่งเน้นที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้มุ่งเป้าไปที่การจัดกิจกรรมการสื่อสารอย่างมีสุขภาวะผ่านสื่อทุกรูปแบบ ตามเมืองรอง คือ ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ ภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ภาคใต้ จังหวัดตรัง และ ภาคกลาง จังหวัดนครนายก
โดยกิจกรรมแรกของปี 2561 นี้ จัดให้มีการอบรมสำหรับนักสื่อสารสุขภาวะ รุ่นใหม่ขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมชื่อว่า “สื่อสร้างสรรค์.. วัยมัน(ส์) จันท์ ทำได้” และมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นการขยายและต่อยอดจากการอบรมที่เน้นตามหัวเมืองใหญ่ในปี 2560 ไปสู่เมืองรองใน 5 ภูมิภาค, เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ออกไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และสามารถให้แนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สื่อในเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ อย่างใกล้ชิด, เพื่อสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ให้มีความรู้ และวิธีการสร้างสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดในการขับเคลื่อนพลังของเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ, เพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL) ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีทักษะชีวิตที่ดีในการรับมือกับภัยอันตรายที่มากับสื่อในยุคดิจิทัลตามบริบทสังคมที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน, เพื่อสานพลังเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนการขยายพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ให้กว้างขวาง และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มาถ่ายทอดและบูรณาการหาแนวทางสร้างสื่อที่ปลอดภัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ และห่างไกลจากการพนัน การติดเกมส์ และการใช้เวลาต่างๆ รวมทั้งการเสพสื่อที่เป็นประโยชน์
ในการอบรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน โดยนักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาชีพสื่อ นักกฎหมาย ฯลฯ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องผลิตสื่อเพื่อส่งเข้าประกวดโดยจะมีกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินคุณภาพงาน วิพากษ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งแฟนเพจ และเว็บไซต์ ของสมาคมฯ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *