Close

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของผู้ปกครองในการกํากับดูแล การเปิดรับรายการในสื่อดิจิทัลของเด็ก และเยาวชน

May 23, 2017

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ในยุคดิจิทัลท่ีมีการพัฒนาของเทคโนโลยีของการสื่อสารที่เปิดกว้างให้เน้ือหาสารต่างๆส่งถึงผู้คน อย่างมากมาย รวดเร็ว ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ผลที่ตามมานอกจากจะเป็นประโยชน์ ในการได้รับข้อมูลจากสื่อ ...

Read more.

รูปแบบของการสื่อสารในสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็กและเยาวชน และแนวทางการดูแล ป้องกัน และเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาจากประเทศไทยและต่างประเทศ

May 23, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   บทนำ ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร เนื่องจากประชาชนมีความเปลี่ยนอย่างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สื่อ โดยการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยเฉลี่ย 41% มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร 4 ประเภทคือ โทรทัศน์, ...

Read more.

บทสรุปรายงานผลการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๑๙ ปี”

May 23, 2017

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ และ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น ฉบับสมบูรณ์ ()   บทนำ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละสมัยด้วย เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ...

Read more.

การกำหนดช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : จากนโยบายของ กสทช. สู่การปฏิบัติจริงของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์

May 23, 2017

อาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทนำ “เด็ก” มิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก พวกเขาต้องการการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงวัย เพื่อเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม ทั้งนี้ เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็ก ก็คือ สื่อมวลชน ทุกภาคส่วนในสังคมจึงควรร่วมมือกันที่จะช่วยกันกลั่นกรองเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และส่งเสริมการสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาที่สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้ว รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กเป็นรายการที่มีพื้นที่ออกอากาศน้อยมากมาโดยตลอด ...

Read more.

เด็กและเยาวชน กับการพนัน (2016)

May 20, 2017

บทสรุปงานศึกษาเชิงวิจัยในเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปีในประเทศอังกฤษ และเวลส์ พฤศจิกายน 2016  คณะกรรมการการพนัน (Gambling Commission) ของสหราชอาณาจักรได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาเชิงวิจัยในเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปีในประเทศอังกฤษ และเวลส์ หัวข้อเรื่อง “เด็กและเยาวชน กับการพนัน (2016)”  การสำรวจในปี 2016 ...

Read more.

ความเชื่อผิดๆ และจิตวิทยาการพนัน

May 20, 2017

คนจำนวนมากเล่นพนันโดยที่ไม่ได้ยั้งคิด?  แท้จริงแล้ว จิตวิทยามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น  (“ฉันรู้สึกโชคดี ไปเล่นพนันดีกว่า”) จนตอนสุดท้าย (“ฉันไม่ต้องการหยุดเล่นตอนแพ้ เล่นต่ออีกสักพักดีกว่า”)     หากคุณวางแผนที่จะเล่นพนันแล้ว คุณควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจิตวิทยามีผลอย่างไรต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่เกมพนันที่คุณเล่น คุณจะเล่นพนันมากเท่าไร จนถึงคุณจะจัดการกับการชนะและแพ้พนันอย่างไร   ตัวอย่างแนวคิดที่สำคัญที่เราควรรู้   การมองโอกาสชนะพนันในแง่ดี ทุกคนที่เล่นพนันคาดหวังว่าจะชนะพนัน  ความสนุกส่วนใหญ่จากการเล่นพนัน ...

Read more.

ความจำเป็นในการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน

May 20, 2017

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก  เรียบเรียง การพนันเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ  เนื่องจากการพนันก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับสังคม   เด็กกับการติดพนันเริ่มเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นกว่าที่เราเคยทราบ  เพราะความตื่นเต้นในการเล่นเสี่ยงเพื่อเงินเพียงไม่กี่บาทสำหรับเด็กๆ แล้ว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่แพร่หลายอยู่ในสังคม ผลการศึกษาปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ดร.ธีรารัตน์ ...

Read more.

การพนัน และกลไกการพนัน

May 20, 2017

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก  เรียบเรียง การพนันคืออะไร การพนัน (Gambling) คือ การนำเอาเงินหรือสิ่งของที่มีค่าไปเสี่ยงกับเกม การแข่งขัน หรือกิจกรรมที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความบังเอิญ หรือความไม่แน่นอน เพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัล   องค์ประกอบของการพนัน การพนัน  คือ กิจกรรมที่มีการวางเงิน หรือแทงพนัน  ...

Read more.

สถานการณ์การป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน

May 20, 2017

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก  เรียบเรียง การพนันเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ  เนื่องจากการพนันก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับสังคม   เด็กกับการติดพนันเริ่มเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นกว่าที่เราเคยทราบ  เพราะความตื่นเต้นในการเล่นเสี่ยงเพื่อเงินเพียงไม่กี่บาทสำหรับเด็กๆ แล้ว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่แพร่หลายอยู่ในสังคม ผลการศึกษาปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ดร.ธีรารัตน์ ...

Read more.

ผลการศึกษา ESPAD Report 2015 ของ The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากนักเรียนจำนวน 96,043 คน จากประเทศในทวีปยุโรป 35 ประเทศ ซึ่ง 24 ประเทศเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

May 20, 2017

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก  เรียบเรียง การใช้อินเตอร์เน็ต  การเล่นเกม และการพนัน การใช้อินเตอร์เน็ต ความแพร่หลาย และความง่ายในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทำให้การสื่อสารบนโลกออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัยรุ่น  (Inchley et al., 2016; Valkenburg and ...

Read more.