Close

โครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการกำหนดนิยามรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับประเทศไทย

August 2, 2016

บทสรุปผู้บริหาร โครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการกำหนดนิยามรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับประเทศไทย  มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหารายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่พึงประสงค์  และเพื่อกำหนดนิยามรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เหมาะสมกับประเทศไทย  โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth ...

Read more.