เกี่ยวกับโครงการ " />
Close

เกี่ยวกับโครงการ

  การพนันเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจ  เนื่องจากการพนันก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว และระดับสังคม   เด็กกับการติดพนันเริ่มเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นกว่าที่เราเคยทราบ  เพราะความตื่นเต้นในการเล่นเสี่ยงเพื่อเงินเพียงไม่กี่บาทสำหรับเด็กๆ แล้ว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่แพร่หลายอยู่ในสังคม

ผลการศึกษาปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก, “จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายกองทุนสลากเพื่อส่งเสริมและป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน“, 2556) พบว่า เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ เช่น การติดยาเสพติด การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และการใช้ความรุนแรง เป็นต้น  ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีปัญหาการพนันอย่างรุนแรง (Pathological Gamblers) ส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุยังน้อย และเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันที่ถูกกฎหมายได้ในเกือบทุกรูปแบบทั้งที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย  ทั้งยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการพนันมีอัตราสูงถึง 3-8%   ซึ่งสูงกว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการพนันถึง 2-4 เท่า แต่มีอัตราการขอเข้ารับการช่วยเหลือปัญหาการพนันน้อยกว่าในผู้ใหญ่   นอกจากนั้นยังพบด้วยว่า  มีผู้ปกครองเพียงร้อยละ 5 ที่พยายามที่จะหยุดบุตรหลานของตัวเองจากพฤติกรรมการพนัน ในขณะที่ผู้ปกครองเกือบทั้งหมดจะป้องกันบุตรหลานของตัวเองจากการเสพยาเสพติด และมากกว่าร้อยละ 60 จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของการดื่มสุรา

 

ปัจจุบันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในต่างประเทศได้มีการดำเนินการในลักษณะศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่จัดหา และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปรณรงค์ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพนันในสังคม  ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการพนัน และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการติดพนันทั้งในระบบโรงเรียน และในชุมชน    ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในระดับนโยบาย

ในด้านการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนด้วยชุดการเรียนรู้ฯ นั้น ในระดับสากลถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง   โดยจากการศึกษาโครงการให้การศึกษาเชิงป้องกันที่มีเป้าหมายในการป้องกันเด็กจากการพนันในประเทศต่างๆ พบว่า  (ธีรารัตน์, 2556) การให้การศึกษาแต่เนิ่นๆ (Early Intervention) ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม และกระทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเด็ก มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการพนัน   โรงเรียนจึงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน   นอกเหนือจากครอบครัว   ชุมชน และนโยบายจากภาครัฐ ที่จะต้องทำงานในลักษณะร่วมมือกัน (Partnership Approach)   เพื่อให้สังคมโดยภาพรวมเล็งเห็นถึงอันตรายจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน   อันจะนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน   และลดผลกระทบจากปัญหาการพนันให้เหลือน้อยที่สุด

ด้วยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)  ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อแขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดสุขภาวะในสังคม และสร้างให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะชีวิตที่ดีและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ได้เล็งเห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการบำบัดเยียวยาผู้มีปัญหาการพนัน และสนับสนุนงานวิจัย การให้การศึกษา และการป้องกันปัญหาการพนัน  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ  ตามแนวทางที่เป็นสากล  และสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนได้

สสดย. จึงได้นำเสนอ  “โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน”  (Youth Gambling Prevention Learning Development Project)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นสากล เพื่อนำมาเผยแพร่ และรณรงค์ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพนันในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในระดับนโยบาย ในการนี้ สสดย. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

 

 

 

เพื่อรวบรวม สร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเป็นสากล ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ในการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพนันในสังคมไทย

เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้สำหรับครูที่สอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพนันและปัญหาอันเกิดจากการพนันให้กับครูในระบบโรงเรียน

เพื่อจัดอบรมครูที่สอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชุดการเรียนรู้สำหรับครูที่สร้างขึ้น เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการพนันที่ถูกต้องไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในโรงเรียนของตนเองได้

เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ในการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนสำหรับผู้นำชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน

เพื่อจัดอบรมผู้นำในชุมชน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชนของตัวเอง เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันและปัญหาอันเกิดจากการพนันในสังคมต่อไป