Close

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อตัดสินรางวัล Popular vote วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

“ร่วมโหวต “

“ร่วมโหวต “ เป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีสื่อที่สามารถสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่กระทบต่อเด็กและเยาวชน ให้เขาเหล่านั้นเป็นนักสื่อสารที่สร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในการผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)” 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15  – 21 พฤษภาคม 2562 และนับคะแนน Popular Vote เพื่อประกาศผล (ยอด VIEW = 1 คะแนน/  LIKE = 5 คะแนน/ Share = 10 คะแนน  นับคะแนนและประกาศผลในเฟซบุ๊ก ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

Read more...

ภารกิจหลักของเรา

สร้างความรู้


สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สังคมตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

พัฒนา

พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีจริยธรรมวิชาชีพกำกับ และขยายเครือข่ายผู้ทำงานเพื่อพัฒนาสื่อคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน

นวัตกรรม


สร้างนวัตกรรม และภูมิปัญญาด้านการสื่อสาร ที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีคุณภาพ

ส่งเสริม

ส่งเสริม และผลักดันเชิงนโยบายให้มีการเพิ่มเนื้อหา สัดส่วนของสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และนำเสนอเนื้อหาของสื่อให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย

Our Activities

กิจกรรมและผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา

ผลงานดีๆ จากน้องๆ ที่ผ่านการอบรมจาก สสดย.

FF

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของเราครั้งถัดไป...

ลงทะเบียนที่นี่

Our Gallery

แกลลอรี่กิจกรรมของเราที่ผ่านมาทั้งหมด

  • All
  • กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
  • กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อ
  • กิจกรรมให้ความรู้อื่นๆ
  • งานเสวนา
  • อบรม สัมมนา

บทความล่าสุด

งานวิจัยต่างๆ และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Recent Facebook Posts

ติดต่อหาเราได้ที่

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
201/20 ซอย 1/3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-บางบัวทอง ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 085-669-2904

อีเมล : radiomediakids@gmail.com